oleh

Bahasa Manggarai: Palas Rawuk leso Rabu || Le Ino Sutam

Palas Rawuk leso Rabu
Le Ino Sutam

//1//
Rawuk hitu ngong lénggé, niwi-naés ….
Wiku wakut wa rawuk ného acu
Pili latung wa rawuk, le lénggé capur békék
Wa rawuk be wa, rangan toé pecing taran
Pesé rawuk ces, toé paés apa

//2 //
Rawuk hitu te sémbéng, nggiling weki…….
Conda le rawuk kolang poti loha boto rowa
Cucang le rawuk kudut ndasel sampeng
Cagur le rawuk kudut mora wau, toé ruis uli
Rahit le rawuk api boto mai ular mbani

Baca Juga:  Cerpen: Middle Of No Where || Oleh: Akhir Ngalle (Part 1)

//3 //
Rawuk hitu ngong dempul wuku, tela toni….
Cau rawuk, kudut cain api pukul mut
Kudut keté api, paka cukung nus, ra’up awus agu rawuk
Weda rawuk wa, maik pandé bémbang léba éta
Wa rawuk tombo, lobo watu wintuk
Maram ata tu’a ciri rawuk, tama anak ciri api

//4//
Rawuk leso Rabu, leso Rabu Rawuk…
Palas oné gala kudut nggalas wakar
Rujut oné uluy te kukut ata tu’ungn oné pucu
Hitu rawuk te tadu sanggéd rasung
Hitu rawuk te teser ba helek kudut merep
Hitu rawuk te cumang tau agu Mori Andung
Hitu rawuk te koso jogot, wégo ndékok
Te holés oné mai gonggém, tadang oné mai ngampang
Toé wéléng, mai randang salang de Ngaran

Baca Juga:  Membangun Iklim Relasi Sosial-Harmonis Belajar Dari Anggota Tubuh ( Interprestasi Kontekstual Ikor: 12: 12-31)

Ruteng, 17 Februari 2021

Komentar