Daniel Anduk Lérém Dérén || Le (Oleh) Ino Sutam

  • Bagikan
Daniel Aduk /Foto: Yhono Hande/koranntt.com

/1/
Hi Daniel ba cikéng dadang limé
Hi Anduk ba mbau boto pa’u
Matam toé ita ata, maik naim penong ngalis,
sa’im penong dani latang lawa Manggarai
Toé ita salang wa, maik nggalas wakarm
te pandé salang langkas latang lawa tana
te pandé raés weki Nuca Lalé

/2/
Daniel e…cikéng de limém
Cau gitar kudut bincar ata di’a ba rina kudut rindang
Kuti gambus kudut rangkung ka’éng mbaru
Wiéng maik kudut pandé rani nai lawa Manggarai

/3/
Oé Daniel ….bokakm e pandé bobak,
Lérém dérém te sendéng pandé mésé agu léwé
Déré landu kudut naun mosé ca ntaung
Déré nénggo kudut émbong ka’éng béo
Déré kolong kudut potok ka’éng golo
Déré lumun kudut ulur ata tu’ungn oné pucu
Déré tepong kudut peno teno boto rehong
Déré manga ba randang latang te adak tana
Déré dansa kudut rangkang adak disé anak boto mora rangad
Déré jogét kudut nggoléng pandé wolé mosé de anak koé

/4/
Daniel e wé’é kolé kétém lé Mori Dédék
Irus oné isung gami, lu’u oné mata
Ngaji latang te ami musi mai
Kudut tunti kin runing musik te durit
Pélét déré du lonto pédék oné lino dokong ho’o

Ruteng, 14 Juni 2021

*)Inosensius Sutam adalah rohaniwan katolik dan dosen UNIKA Santu Paulus Ruteng, Flores, NTT.

  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.