Naka Anak de Mori Ngaran || Oleh RD. Ino Sutam

  • Bagikan
ILUSTRASI )DOK. WALLPAPERBETTER.COM)

Naka Anak de Mori Ngaran Oleh RD. Ino Sutam

1
Lorong kari de sanggéd nabi néténg bari agu nai
Lorong wada-bantang de Saké Manga kudut rapakd
Lorong saké de Mori Kraéng ata poli taé agu papéd
Lorong pati de Mori Jari ata kudut ambi agu naringd
Lorong taé de Mori Kraéng ata kudut haéngd
Lorong nggalas de Mori Ngaran du wangkan
Awang agu tana agu ca’o ca ata kudut sakad

2
Lorong curup agu dukut de Kaiser Agustus
Kudut sanggén ata catat ngasangd oné tana wadad
Yosef agu Maria ca kilo ata ka’éng lau Nazaret
Kékong béo élord kudut pédék tana lérém Bétléhém
Hitu tana serong d’empon, mbaté d’amén hi Yoséf

3
Hi Maria dé’i oné mai Nai Nggeluk ata poli retusn,
Weki ici le manga nipi, weki bengén manga delék,
Weki suay manga duhan, weki mendon manga peno

4
Du cai lé Bétléhém, hitug leso remongn, tantu ra’upn
hi Maria kudut ciang tana anak rana, papa ngasangn
kudut loas anak momang de Mori Wowang, conda rowa

5
Landing du wié nggeluk hitu lé Bétléhém :
Toé manga mbaru ata kapun
Toé manga locé ata nggoléngn
Toé manga tangé ata nggaéln
Toé manga wongka ata nggolangn
Toé manga atan mai sakan
Toé manga wekibéoataléjongn
Toémanga weki golo ata sompon
Toé manga asé-ka’é ata raésn
Toé manga kumbu pandé mut
Toé manga rowéng téké onén
Toé manga towé kudut loléngn
Toé manga baju pandé ra’umn
Toé manga lapo kudut anggomn
Toé manga boték koso borék
Toé manga cadar kudut lacan
Toé manga waé kudut haéln

6
Landing hitu… mai galawa :
Naka Anak Wara de Mori Adak oné galang
Naka camaY agu gembala oné satar mambak
Saka Anak de Mori Ngaran oné kandang
Sékéng Anak de Mori Mésé oné Bétléhém
Kaing anak de Mori Jari ata cai éta mai
Cikéng anak de Mori Iné ata cai ali wié
Raés anak de Mori Kraéng ata da’ét le mané
Réma anak léca de Mori Déwa ata léhang
Oné béndr agu sékang de wéang

Ruteng, 24 Desember 2015

Oleh: RD. Ino Sutam.Penulis adalah Dosen UNIKA Santu Paulus Ruteng. Saat Ini berdomisili di Ruteng

  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.